MajorTrueStrainhttps://w3id.org/steel/ProcessOntology/MajorTrueStrain

PO Statements

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label MajorTrueStrain
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf https://material-digital.de/pmdco/ValueObject
http://purl.org/dc/terms/description "major true strain" [DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8]
http://purl.org/dc/terms/description "Größere Formänderung" [DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8]
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel major limit strain
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel major true strain
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel Hauptformänderung
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel MajorTrueStrain
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasDescriptionCitationSource DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasExampleData 0.40799999999999997
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource AFZ1-NZ50-25-D1Q
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasLabelSource DIN EN ISO 12004-2: 2021_07, 8
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbol ε_1
https://w3id.org/steel/ProcessOntology/hasSymbolLatex ε_1

Linked Resources

Resources linking here

Resources using this as predicate